PHP

Sanningsvärden och operatorer

Ett sanningsvärde är resultatet av en operation. Exempel på operationer är mindre än och större än som är aritmetiska operationer, även kallade matematiska om man så vill. När en av dessa operationer utförs, dvs man gör jämförelsen i sitt program, blir resultatet antingen sant eller falskt. Detta kallas TRUE och FALSE inom programmering. Vi säger också att det är ett BOOLSKT värde, som bara kan anta två olika värden. Dessa sannings- eller BOOLSKA värden används sen i villkorssatser eller i slingor i koden.

Först repeterar vi operatorerna från JavaScript-avsnittet. I stort sett fungerar de precis som för JavaScript (och många andra skript- och programmeringsspråk).

För att bland annat beräkna värden och göra jämförelser används operatorer. Dessa utför alltså en operation på ett antal värden eller variabler. Titta gärna på varje operator men känn inte att du behöver lära in dem på en gång. Men tänkt på hur de används och kom ihåg att de är tillåtet att leta upp den operator som du behöver vid ett visst tillfälle. De finns beskrivna i de flesta böcker som tar upp PHP och dessutom på många ställen på WWW.

Tilldelning

=

Ger ett värde till en variabel.

	var $value = "ett värde";

Artimetiska

+

Addition av två värden.

	var $value = 6 + 2;

++

Uppräkning av en variabel. Värdet blir 1 större.

	$value++;

-

Subtraktion mellan två värden.

	var $value = 6 - 2;

--

Medräkning av en variabel. Värdet blir 1 mindre.

	$value--;

/

Division mellan två värden.

	var $value = 6 / 2;

Jämförelse

För att kunna jämföra olika värden finns jämförelseoperationerna. Det finns fler än de som vi tar upp här men för de flesta fall räcker dessa. För att t ex kunna kontrollera om användaren skrivit in ett tal som ska ligga i ett visst intervall är det jämförelseoperatorer man använder sig av.

==

Lika med för två värden

if ($a == 4){
	Värdet på variabeln $a är lika med 4
}

!=

Skiljt från

if ($a != 4){
	Värdet på variabeln $a är skiljt från 4
}

>=

Större eller lika med

if ($a >= 4){
	Värdet på variabeln $a är större än eller lika med 4
}

<=

Mindre eller lika med

if ($a <= 4){
	Värdet på variabeln $a är mindre än eller lika med 4
}

>

Större än

if ($a > 4){
	Värdet på variabeln $a är större än 4
}

<

Mindre än

if ($a < 4){
	Värdet på variabeln $a är mindre än 4
}

Logiska

Ett sanningsvärde är resultatet av en logisk eller jämförelseoperation. När en av dessa operationer utförs, dvs man gör jämförelsen i sitt program, blir resultatet antingen sant eller falskt. Detta kallas TRUE och FALSE inom programmering. Vi säger att det är ett BOOLSKT värde som bara kan anta två olika värden. Dessa sannings- eller BOOLSKA värden används i villkorssatser eller slingor i koden.

&&

"Och" mellan två sanningsvärden.

if (($a == 4) && ($b == 4)){
	Båda variablerna $a och $b är lika med 4
}

||

"Eller" mellan två sanningsvärden.

if (($a == 4) || ($b == 4)){
	Variablerna $a eller $b har värdet 4
}

!

Inte (även kallat negation)

if (!($a == 4)){
	Variabeln $a är inte lika med 4 
	(och därför blir negationen !a sann)
}

När vi tidigare gick igenom if-satser såg vi t ex villkoret $antal == 0 som beräknas till ett sanningsvärde. När variabeln $antal innehåller värdet 0 beräknas sanningsvärdet till TRUE och annars till FALSE.

Vi tittar på ett par uttryck och ser vad deras sanningsvärden blir.

Här sätter vi $tal = 5;

UttryckSanningsvärde
$tal == 7FALSE
$tal < 7 TRUE
$tal <= 5TRUE
$tal >= 5TRUE
$tal > 5FALSE
$tal != 5FALSE
$tal != 7TRUE

Och för strängar, men här arbetar man bara med == och !=:

Här sätter vi $namn = "Pettersson"

UttryckSanningsvärde
$namn == "Pettersson"TRUE
$namn != "Pettersson"FALSE
$namn == "Pett" . "er" . "sson"TRUE
$namn == "pettersson"FALSE

Den sista jämförelsen blir alltså falsk på för att det är ett litet p i början.