PHP

Logiska operatorer

När vi arbetar med sanningsvärden är det ofta operatorn == (alltså två likhetstecken i följd) som används. Detta är en jämförelseoperator. Ett par andra sådana som vi träffat på är mindre än(<), större än (>) och skiljt från eller inte lika med (!=). Ibland räcker det inte att göra endast en jämförelse utan vi måste titta på fler saker. För detta ändamål använder vi oss av något som kallas logiska operatorer. Dessa hjälper oss att kombinera flera jämförelser med bland annat "och" och "eller" som bindeord. Detta betyder att man kan säga saker som:

om (antalet är lika med 0 eller om antalet är större än 99) så skrivut att talet är felaktigt.

Och så till koden i PHP

if ($antal < 1 || $antal > 99){
	echo("Talet ligger inte mellan 1 och 99. 
		  Gissa ett tal mellan 1 och 99!");
}

Anta här att variabeln antal är ett heltal som användaren skrivit in och att detta är en del i ett gissatalet-lek. Tecknen || betyder alltså eller. På samma sätt går det att programmera in ett och genom att skriva &&. Sanningsvärdet för || beräknas alltså till TRUE om någon av de delar som ingår är sann, medan sanningsvärdet för && bara är sann om båda delarna är sanna.

Ett exempel på det logiska och är:

if ($antal >= 50 && $antal <= 60){
	echo "Talet ligger mellan 50 och 60!";
}