Ordlista

Ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A Till toppen

Animering
En serie av bilder som blir en liten filmsekvens. Man pratar om animerade GIFfar och menar då att det är en serie GIF-bilder som sitter ihop för att få bilden att se levande ut.
Ankare
Ankare (A), märket för en hyperlänk.
Arv
Arv handlar om att egenskaper förs vidare till element som härstammar från ett annat element.
ASP
Active Server Pages är det skriptspråk som Microsoft tagit fram och som har dominerat marknaden. I stort sett fungerar det bara på Microsofts egna servrar vilket ibland är en nackdel.
Auto
Flera CSS-egenskaper kan ha värdet auto vilket betyder att det är upp till elementet själv att sätta värdet. Många element har auto som värde om inget annat är satt.

B Till toppen

Block
BLOCK-nivå för HTML-element betyder att elementet utgör en egen enhet i dokumentet. T ex börjar varje BLOCK med ny rad. Exempel på BLOCK-element är DIV och P.
BODY
Kroppen i ett HTML-dokument. I BODY ligger allt innehåll på sidan.
BOOLSK variabel
En variabel som bara kan anta ett av två värden, sant eller falskt, kallas för en boolsk variabel. Värdena som variablen kan anta är sant och falskt. Dessa heter i de flesta fall TRUE och FALSE, men kan även vara 1 och 0. Vi kallar dessa värden för boolska värden.
Border-collapse
En egenskap för tabeller. När BORDER-COLLAPSE är satt till COLLAPSE för en tabell ritas inga extra kantlinjer ut. Det här betyder t ex att de yttre linjerna för tabellcellerna försvinner till förmån för tabellens kantlinjer om dessa har högre prioritet. Då BORDER-COLLAPSE har värdet SEPARATE visas istället alla kantlinjer, och detta är också standard för tabellen.

CTill toppen

CSS
Cascading Style Sheet, stilmall för HTML-dokument (XML). Gör det möjligt att styra utseendet på flera HTML-sidor med hjälp av en enda stilmall. Det är också det enda sättet att styra utseendet från HTML 4.01 (och XHTML) och framåt.

DTill toppen

Databas
När vi lagrar saker på ett strukturerat sätt säger vi att vi använder oss av en databas. Oftast jobbar vi också med en databashanterare som är specialiserad på detta område. Då kan vi enklare spara, ändra, ta bort och ställa frågor som har att göra med våra data att göra.
Datorplattform
Det finns flera olika sorter av datorsystem. Det som ligger i grunden till ett datorsystem kallar vi för datorplattform eller operativsystem (OS). Det OS som de flesta tänker på är kanske Windows men det finns många andra. Macintosh, Unix och Linux är ett par exempel. Det finns också plattformar som är till för speciella enheter, som Microsoft Pocket PC (handdatorer) eller Windows Mobile (för mobiltelefoner).
Deklarationsblock
I stilmallen ligger alla deklarationer i en regel inom ett deklarationsblock. Vilket element de hör till bestäms av selektorn
Deprecated
Innan element eller egenskaper i en standard plockas bort helt får de statusen deprecated vilket innebär att de inte kommer att finnas med i framtiden. Det är då ett bra tecken på att du inte ska använda dessa!
DIV
Ett BLOCK-element i HTML. En egen logisk enhet i ett dokument.
DHTML
Dynamisk HTML, ett sätt att ändra presentation/struktur på ett HTML-dokument på klientsidan med hjälp av JavaScript, DOM och CSS.
Dokumenttyp (doctype)
Dokumentypen beskriver vilken slags version/dialekt av t ex HTML som ett speciellt dokument använder sig av. Till varje dokumenttyp (doctype) hör ett antal speciella regler för var som får förekomma i dokumentet och hur det får se ut. Dokumenttypen beskriver alltså ett språk och mer specifikt dess syntax och grammatik.
Dokumentsobjektsmodell
Se DOM.
DOM
Document Object Model är en modell av ett HTML-dokument som byggs upp internt när en webbsida laddas in i webbläsaren. Det är alltså webbläsarens egen tolkning av HTML-sidan och dess sätt att strukturera information. Modellen ger programmeraren möjlighet att jobba med dokumentets alla element via objekt på klientsidan.

ETill toppen

ECMAscript
Den internationella standard för JavaScript som tagits fram av European Computer Manufacturers Association (ECMA).
Event
När användaren gör vissa saker på en webbsida genereras en händelse. Händelsen kallas för event och är till för att hjälpa programmeraren att reagera på vad användaren gör.

FTill toppen

Fast typbestämning (hård)
När en variabel skapas med fast typbestämning kan variabeln bara innehålla just denna typ av värde. Det betyder att om man senare i programmet försöker tilldela ett värde av en annan typ (sort) uppstår ett fel och programmet kanske kraschar.
Filändelse
Filtillägget eller filändelsen är till för att visa vilket innehåll en fil har. Det här är till för att datorn ska veta hur den ska tolka filerna. Filändelsen är det som kommer efter punkten i hela filnamnet. Exempel på filändelser är doc (Word) och txt (textdokument).
Font-family
CSS-egenskap för att beskriva vilket teckensnitt som ska användas. Värdet kan vara antingen en bestämd font eller en generell typ av font. Exempel på en bestämd font är Times och en generell font är serif (där bland annat Times ingår). Det är rekommenderat att skriva med ett par olika alternativ för att vara säker på att någon av dessa finns hos den som läser webbsidan. Ofta har man med två till tre bestämda fonter och en generell.
Font
Typsnitt, t ex Times eller Arial
Formulär
Blankett som fylls i direkt på nätet i HTML. Skickas till servern där den behandlas med hjälp av något skript.
Frame
Ett delfönster på en webbsida som det går att styra vilket innehåll man vill ha.
Frameset
En behållare för flera FRAME som delar upp sidan i rader (ROWS) och/eller kolumner (COLUMNS).
Funktion
Funktioner är en mycket central del inom allmän programmering och även inom webbprogrammering. En funktion är ett stycke kod med en väldefinierad uppgift, och bestämda indata och utdata.
Funktionsanrop
Den kod som anropar en funktion. Man ber alltså om en tjänst från funktionen och behöver ibland skicka med indata som ska behandlas. Ibland får man även ett värde tillbaka från funktionen.
Funktionskropp
Den del i funktionen som utför något.

GTill toppen

HTill toppen

H1
Den största och oftast viktigaste rubriken på en webbsida. Sökmotorer som hjälper dig att söka efter information på Internet tittar bland annat på denna rubrik för att se vad sidan handlar om.
HEAD
Huvudet i ett HTML-dokument. Huvudet är obligatoriskt för ett korrekt HTML-dokument.
Heltal
De vanliga talen 1, 2, 3 osv. Till heltalen räknas också de negativa -1, -2 , -3 osv. Andra typer av tal som finns är bråk (t ex 1/7) och decimaltal (t ex 3.141).
Hexadecimalt
Tal som skrivs hexadecimalt använder basen 16 istället för som 10 i det vanligare decimala skrivsättet.
HREF
Egenskap för en hyperlänk som anger vad som är målet för länken. Det kan vara en lokal fil eller en fullständig URL.
HTML
Hyper Text Markup Language, uppmärkningsspråk för Internet.
HTML 4.01
Den HTML-standard som vi använder i kursen.
HTTP
HyperText Transfer Protocol, det sätt som den vanliga kommunikationen på Internet skickas via.
Händelse
När användaren gör vissa saker på en webbsida genereras en händelse. Händelsen kallas för event och är till för att hjälpa programmeraren att reagera på vad användaren gör.
Hover
När muspekaren förs över en länk hamnar länken i ett slags tillstånd som kallas hover. Detta är till för att man ska kunna bestämma vad som ska hända med länken, t ex visa att den är klickbar genom att förstärka den.

ITill toppen

Internet Explorer
En av de stora webbläsarna. Kommer från Microsoft.
IMG
Förkortning av image och är märket för en bild i HTML.
Indata
En funktion behöver ibland data från sin omgivning för att utföra sin uppgift. I vissa fall kan funktionen hämta data direkt från sin omgivning men för det mesta behöver funktionen få data skickat till sig. Detta görs med hjälp av inparametrar som innehåller indata till funktionen. En parameter är en sorts variabel.
Internet
Den sammankoppling av datorer och nätverk som finns över i stort sett hela världen.
Inline
Element som är definierade som INLINE flyter på naturligt i textflödet. Till skillnad från BLOCK-level börjar de alltså inte på ny rad.
Inparameter
Ett indata till en funktion.
Instruktion
Ett kommando till datorn att utföra en viss uppgift, t ex att lagra ett tal i minnet eller skriva ut något på skärmen.

JTill toppen

JavaScript
Det skriptspråk för klientsidan som togs fram av Netscape och som har utvecklats och använts under olika namn av flera webbläsare. Se ECMA för standarden för JavaScript.

KTill toppen

Kantlinje
Linje som markerar kanterna t ex i en tabell eller tabellcell. Går att ta bort eller ändra stil på med CSS.
Kaskaden
Den sammanslagning och jämkning av stilar som blir slutresultatet av olika CSS-regler och andra stildirektiv.
Kb
Förkortningen för enheten Kilobytes som betyder 1000 (eller noga räknat 1024) bytes. Utrymmet för data som lagras på hårddisk eller annat lagringsmedia mäts i enheten Kb. Står det t ex att en fil har storleken 20 kb byter detta att den är ungefär 20.000 bytes stor.
Klientsida
Det som sker på användarens egen dator ligger på klientsidan. T ex körs HTML och JavaScript i användarens webbläsare.
Kommando
Se instruktion.
Konstruktor
En skapare av en datatyp, hjälper till med initiering av saker som programmeraren inte ska behöva tänka på.
Kontrollstruktur
Liten kodsnutt för att styra programmet in på olika vägar, ofta utifrån vad användaren gör för något.

LTill toppen

LABEL
Sätt att märka upp namnen på formulärrutor i ett formulär.
Länk
Hyperlänkar är till för att länka ihop olika dokument (eller delar av dokument) med varandra. Länkar kan vara absoluta och pekar ut en adress som är unik på Internet, eller relativ och pekar då bara ut en adress på den lokala servern.
LI
HTML-märket för ett listelement eller engelska "list item", alltså en rad i en lista.
LINK
HTML-element där relationer kan beskrivas. T ex visar vi vilken stilmall vi ska använda med hjälp av LINK.
Livslängd
När en variabel skapas får den en plats i minnet och kan kommas åt från valda delar av programkoden. När variablen inte längre ska användas kommer den så småningom att försvinna och kan inte längre kommas åt från någon del av programmet den användes i. Med livslängd menar vi tiden för variabelns "födelse till död".
Lös typbestämning
När vi pratar om lös typbestämning (som t ex är fallet i JavaScript) menar vi att det under livstiden för en variabel går att lagra flera olika typer i den. Det går alltså först att lagra ett heltal för att senare lägga in en textsträng.

MTill toppen

Meta
HTML-element för att lägga till information om den webbsida man skapar. T ex innehåll, författare osv.
Mjukvara
Datorprogram.
Mozilla
Webbläsare från Mozilla-projektet. Har även en webbläsare som heter Firebird.
Märke
Förkortning för HTML-märke. Det är dessa som ger märker upp en HTML-sida och bestämmer vad som ska vara t ex text eller bilder

NTill toppen

Nod
Ett objekt/element i den trädstruktur som en webbsida utgör.
Nyckel
Det värde som pekar ut ett annat. T ex använder vi nycklar i vektorer för att peka ut de olika elementen.

OTill toppen

Objekt
Ett objekt inom programmering är en sak som modellerar det som finns i verkligheten eller på en webbsida. Det innehåller allt som tillhör objektet.
OL
Huvudmärke i en ordnad lista. En ordnad (numrerad) lista har någon slags uppräkning på sina listelement
Operator
Tecken som anger en slags funktion som arbetar med flera värden och utför addition, subtraktion, division eller någon annan operation.
OPTION
Värdet för ett val i en lista (SELECT)
Ordlistan
Här finns en hel del av de termer (ord) som används på sidorna med tillhörande förklaring. När du har klickat på ett ord som är länkat hit öppnas detta i ett nytt fönster. När du har läst klart förklaringen till det speciella ordet går det bra att stänga fönstret.

PTill toppen

P (paragraf)
HTML-märket för en paragraf.
PHP
Ett skriptspråk som körs på serversidan. PHP har stor spridning på nätet och finns på flertalet datorplattformar.
PHP-tolk
Det speciella program på webbservern som går igenom PHP-koden och utför de instruktioner som koden innehåller.
Pixel
En bildpunkt på datorskärmen. Enheten i t ex CSS heter "px".
Programmeringsspråk
En uppsättning med regler och ord som används för att utföra en viss uppgift. Varje programmeringsspråk har sin egen tolk som sedan tolkar och utför det som skrivits av programmeraren.
Programtolk
Tolkar och utför den kod som utgör ett datorprogram. Varje språk har sin egen programtolk och ibland flera olika dessutom.

QTill toppen

RTill toppen

Ramar
Se FRAME
Relativa länkar
En relativ länk pekar ut en adress relativt den egna adressen. T ex betyder "../img/hej.jpg" att vi går ett steg högre (tillbaka) upp i katalogträdet (..), in i katalogen "img" och där letar efter filen med namn "hej.jpg".
Returvärde
En funktion utför en viss uppgift och returnerar eventuellt ett värde. Detta värde kallas för returvärde (eller utdata).
Reserverat ord
Vissa ord får inte användas av programmeraren för att skapa egna variabelnamn, funktioner eller andra konstruktioner. Dessa kallas för reserverade ord och de används redan till speciella saker i det aktuella programspåket. De har alltså blivit reserverade och programmeraren förstör för programtolken om hon/han använder orden i sin egen kod.
RGB
Systemet Red Green Blue används för att beskriva upp till 256 * 256 * 256 stycken färger.
Rullgardinsmeny
En meny som "rullas ut" (visar fler alternativ) när muspekaren förs över eller användaren klickar på området.
Räckvidd
Det område som en variabel är synbar inom. All kod inom det aktuella området kan komma åt variabeln. Däremot kan ingen kod utanför räckvidden se eller komma åt variabeln.

STill toppen

SELECT
Märket för en valbar lista i HTML. Inne i SELECT används OPTION för att beskriva varje enskilt val.
Selektor
En väljare som pekar ut vilken del i ett HTML-dokument som en stilregel handlar om.
Server-side
Det som utförs på webbservern kallas för serverside-tekniker, eller bara för server-side (eng).
Shiftlägeskänsligt (case sensitive)
Versaler och gemena betraktas som olika tecken och har alltså inte samma betydelse för programtolken. Det här är viktigt att tänka på när det gäller funktions- och variabelnamn.
Site
Förkortning av website som betyder webbplats.
Skriptblock
De skriptsatser som ligger innanför i SCRIPT-elementet. Det kan finnas flera sådana block i ett dokument.
Skriptspråk
En variant av programmeringsspråk som kan köras direkt i webbläsaren och som har sin kod inbäddad i t ex HTML.
SPAN
Generellt HTLM-element på INLINE-nivå. Detta betyder att det kan användas till att logiskt ordna data i ett dokument utan att bryta det textuella flödet.
SRC
Adressen till en bild för ett IMG-element i HTML. Precis som HREF för A (hyperlänk) kan SRC peka ut en lokal fil eller en URL ute på Internet.
Standarder
Ett dokument som beskriver ett antal regler för en viss teknik. Standaren är till för att göra det enklare för olika aktörer att jobba med samma teknik.
Stilmall
Ett antal regler för hur ett eller flera HTML-dokument ska se ut. Reglerna beskriver storlek, färg och anpassning av element.
Sträng
Se textsträng
Synlighet
Se räckvidd
Sökmotor
Ett speciellt program som utför avancerade sökningar på nätet. Sökmotorn har ofta kraftfulla datorservrar till sin hjälp och även miljontals sidor i minnet.

TTill toppen

Tabell
Se TABLE
Table
Tabell, behållare för information. Innehåller TR, TH och TD där i sin tur allt innehåll finns.
Tagg (tag)
Annat ord för HTML-märke.
Target
Den målsida/ram som en viss länk ska ha. Anges inget TARGET på en länk laddas sidan automatiskt in "över" den nuvarande (som då försvinner).
TD
Tabellcell, behållare för själva informationen i tabellen.
Teckenkodning
Ett sätt att representera eller koda tecknen i ett alfabet. Läs mer på Wikipedia
Text-align
CSS-egenskap för att justera text i sidled. Kan vara centrerad, höger- eller vänsterjusterad. Som standard är text och andra element vänsterjusterade.
Text-decoration
Extra egenskap som kan tilldelas en text. T ex är länkar oftast understrukna vilket görs med värdet underline.
Textsträng
En behållare för ett eller flera tecken.
TH
Tabellhuvud (eller tabellheader), överskrift för en kolumn i en tabell.
Tilldelning
Operation som sätter ett värde på en variabel.
Tutorial
En praktisk genomgång med exempel och förklaringar.
TR
Tabellrad.
TYPE
Vilket slags språk som används i generella element som STYLE och LINK.

UTill toppen

UL
Huvudmärket i en lista som är oordnad, d v s som inte är indexerad med t ex siffor.
Uppmärkningsspråk
Ett språk som är till för att beskriva information. Man bäddar in det man vill beskriva i olika märken som har en bestämd mening i ett bestämt sammanhang. HTML är ett sådant språk.
Upplösning
Med upplösning menar vi med hur många pixlar per ytenhet något är utritat. Man kan se det som ett mått på hur bra bilden kan återge verkligheten. En bild som har låg upplösning och som därmed använder ett mindre antal pixlar blir kornigare än en bild med hög upplösning.
URL
Uniform Resourse Locator, en standardiserad webbadress.
Utdata
Det värde som förväntas returneras (komma från) en funktion kallas utdata eller returvärde.

VTill toppen

Validator
En validator eller kodvaliderare är ett program (eller webbsida) som hjälper till att syntaxkontrollera ett dokmument skrivet i ett speciellt uppmärkningsspråk. Validatorn läser igenom dokumentet och indikerar om det är korrekt eller i annat fall vad som är fel.
Variabel
En lagringsplats för information som går att komma åt via en referens (variabelns namn).
Vektor
En slags variabel som innehåller flera värden. Dessa värden kan hämtas ut med hjälp av namn eller index.

WTill toppen

Webbläsare
Program på datorn för att läsa webbsidor. Tolkar HTML-koden och visar bilder och text enligt ett bestämt sätt.
Webbserver
Dator som har som uppgift att sända ut webbsidor till användaren.
www
World Wide Web, nätet av webbsidor som finns på Internet.
W3C
World Wide Web Consortium. Tar fram standarder och rekommendationer för hur olika språk ska se ut.

XTill toppen

XHTML
Det uppmärkningsspråk som i framtiden ska ersätta HTML i W3C's rekommendationer. XHTML är mer strikt än HTML och tillåter t ex inga öppna märken. Med andra ord lämnar det mindre utrymma för webbläsaren att tolka en sida och mer utrymme för den som skriver koden att bestämma hur saker ska se ut.
XML
Extensible Markup Language, ett uppmärkningsspråk som är mer generellt och strikt än t ex HTML.

YTill toppen

>

ZTill toppen

ÅTill toppen

ÄTill toppen

ÖTill toppen

Öppen källkod
Koden till programmet i fråga är fri att modifiera för alla användare.