JavaScript

Funktionsbegreppet

Om man bara har ett fåtal saker som ska utföras med JavaScript kan man bädda in det i den övriga koden genom att bara rakt upp och ner skriva de kommandon som ska genomföras. För att få en bättre och mer lättöverskådlig struktur använder vi oss ofta av något som kallas funktioner. En funktion i programmering är en återanvändbar byggsten som kan användas hur många gånger som helst i ett program. Vi säger att funktionen utför en uppgift. Det kan handla om att läsa in ett värde, ta reda på dagens datum, skriva ut till skärmen eller ta fram de tusen första decimalerna på pi.

Det finns redan många inbyggda funktioner i JavaScript som du som programmerare kan använda. Dessa funktioner använder sig programmeraren av för att lösa sin uppgift. För att använda de funktioner som finns i JavaScript behövs ingen kunskap om hur de löser uppgiften. Det man behöver känna till är vilket indata de ska ha respektive vilket utdata de ger ifrån sig. Indata till en funktion är det som vi vill att funktionen ska behandla, skriva ut etc. T ex kan man tänka sig funktionen kontrolleraDatum(datum) som har som uppgift att kontrollera att ett inskickat datum är korrekt. Funktionen svarar med utdata som talar om att datumet var rätt eller inte. Utdata kallas ofta för returvärde inom programmering. Den kod som frågar en funktion efter något kallas för funktionsanrop.

Exempel på några funktioner

Addera(tal1, tal2)

Tar som in data två tal (tal1 och tal2) som ska adderars och ger ifrån sig resultatet av additionen.

kontrolleraDatum(datum)

Tar som indata en textsträng (datum) på formen åååå-mm-dd (t ex 1976-08-19) och ger som resultat ett sanningsvärde om det är ett giltigt datum eller inte.

skrivUt(text)

Tar som indata en textsträng (text) och ger inget utdata. Istället för utdata skrivs texten ut på skärmen.