JavaScript

Hantera textsträngar

JavaScript är bra när det gäller att hantera olika texter som användaren skrivit in. Det finns metoder för att räkna längden på en sträng, jämföra två strängar, hitta tecken i en sträng, byta ut tecken i en sträng och många fler metoder eller funktioner.

Vi ska kolla på några av dessa enkla metoder för att använda oss av dem för att granska inmatning i formulär som kommer senare.

För att undersöka hur lång en textsträng är används metoden length på följande sätt:


var text = "Hej vad det går!";

var antal = text.length;

Märk att inga indata behöver skickas med till metoden length och att det heller inte krävs några parenteser efter metodanropet. Variabeln antal blir nu lika med längden på strängen "Hej vad det går!" vilket är 16. Tänk på att även ett mellanslag räknas som ett tecken!

Metoden substring används för att utvinna en del av en text. Vi anger från vilket tecken vi vill börja kopiera och innan vilket tecken vi ska sluta. I en sträng räknas det första tecknet som tecken 0!


var personnummer = "19780909-0123";

var birthdate = personnummer.substring(0, 8);

birthdate blir nu endast det datum som personnumret anger, alltså 19780909.

För att jämföra strängar används enklast operatorn == på vanligt sätt. T ex:


var str = "hejhej";

if (str == "hejhej"){

	gör någonting;

}

I det här exemplet blir jämförelsen sann och det som står inom if-blocket kommer att utföras. Hade variabeln str innehållit hejHej istället hade jämförelsen blivit falsk.