JavaScript

Tilldelning

Vi har pratat en del om tilldelning och även visat lite exempel på det. Uttrycket tilldelning handlar om att ge en variabel ett visst värde. Eftersom typningen är snäll i detta avseende är det inte så mycket man behöver tänka på när det kommer till tilldelning i JavaScript.

För att tilldela ett värde till en variabel använder vi oss av en så kallad operator. För de som har matematikkunskaperna i minnet är det här inte så svårt att greppa. Inom matematiken anänds hela tiden de aritmetiska operatorerna +, -, * osv. Den operator som används vid tilldelning är =, precis som vid ekvationsräkning inom matematiken.

På vänster sida om = skrivs den variabel som ska anta ett värde och på höger sida det kommando eller värde som variabeln ska få.

var minVariabel = 17;
eller
var minVariabel = document.hämtaObjekt.värde;

Utan att gå närmare in på vad den nedre tilldelningen betyder avslutar vi resonemanget för nu och låter exempel i efterföljande avsnitt ge en bättre insikt i tilldelningens funktion och utseende.