JavaScript

Operatorer

För att bland annat beräkna värden och göra jämförelser används operatorer. Dessa utför alltså en operation på ett antal värden eller variabler. I avsnittet innan togs tilldelningsoperatorn = upp och här följer fler med en liten förklaring till varje. Titta gärna på varje operator men känn inte att du behöver lära in dem på en gång. Men tänk på hur de används och kom ihåg att de är tillåtet att leta upp den operator som du behöver vid ett visst tillfälle. De finns beskrivna i de flesta böcker som tar upp JavaScript och dessutom på många ställen på WWW.

Artimetiska

+

Addition av två värden.


	var value = 6 + 2;

++

Uppräkning av en variabel. Värdet blir 1 större.


	value++;

-

Subtraktion mellan två värden.

	var value = 6 - 2;

--

Medräkning av en variabel. Värdet blir 1 mindre.


	value--;

/

Division mellan två värden.


	var value = 6 / 2;

Jämförelse

För att kunna jämföra olika värden finns jämförelseoperationerna. Det finns fler än de som vi tar upp här men för de flesta fall räcker dessa. För att t ex kunna kontrollera om användaren skrivit in ett tal som ska ligga i ett visst intervall är det jämförelseoperatorer man använder sig av.

==

Lika med för två värden


if (a == 4){

	Värdet på variabeln a är lika med 4

}

!=

Skiljt från


if (a != 4){

	Värdet på variabeln a är skiljt från 4

}

>=

Större eller lika med


if (a >= 4){

	Värdet på variabeln a är större än eller lika med 4

}

<=

Mindre eller lika med


if (a <= 4){

	Värdet på variabeln a är mindre än eller lika med 4

}

>

Större än


if (a > 4){

	Värdet på variabeln a är större än 4

}

<

Mindre än


if (a < 4){

	Värdet på variabeln a är mindre än 4

}

Logiska

Ett sanningsvärde är resultatet av en logisk eller jämförelseoperation. När en av dessa operationer utförs, dvs man gör jämförelsen i sitt program, blir resultatet antingen sant eller falskt. Detta kallas TRUE och FALSE inom programmering. Vi säger att det är ett BOOLSKT värde som bara kan anta två olika värden. Dessa sannings- eller BOOLSKA värden används i villkorssatser eller slingor i koden.

&&

"Och" mellan två sanningsvärden.


if ((a == 4) && (b == 4)){

	Båda variablerna a och b är lika med 4

}

||

"Eller" mellan två sanningsvärden.


if ((a == 4) || (b == 4)){

	Variablerna a eller b har värdet 4

}

!

Inte (även kallat negation)


if (!(a == 4)){

	Variabeln a är inte lika med 4 

	(och därför blir negationen !(a ==) sann)

}